Design 1

Kurs - Design 1 - 100 poäng - 2 terminer

Introduktion

Kursen består av moduler, där varje modul har material i form av genomgångar, övningsuppgifter, osv. följt av en inlämningsuppgift. Moduler och inlämningsuppgifterna hittar ni i vänstermenyn. Inlämning av uppgifter samt respektive deadline för dessa finner ni på Inlämningar.

Ta dig tid att gå igenom kursens innehåll samt planering innan du börjar. Lycka till!

Beskrivning av kursen

Ämnet design behandlar den arbetsprocess där man medvetet och innovativt utvecklar produkter så att de uppfyller målgruppens funktionella och estetiska krav. Ibland är design ett led i att utveckla och ta fram ett föremål. I andra sammanhang handlar det om att pröva och utveckla en idé, upplevelse eller tjänst. Design utgår ofta från ett problem eller uppdrag, där behovet är att produkten dels ska kunna tillverkas, distribueras samt ingå i och konkurrera på en marknad, dels ska vara etiskt och estetiskt gångbar samt miljömässigt hållbar.

Läs hela kursbeskrivningen och betygskriterierna här.

Syfte enligt Skolverket

Undervisningen i ämnet design ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de kreativa och problemlösande processer som används när nya produkter tas fram, gamla återanvänds och miljöer och tjänster utformas. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av designprocessens olika delar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av design som en metod för att göra livet enklare, rikare och mer hållbart ur ett samhälleligt och mänskligt perspektiv.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av hur designproblem har lösts historiskt utifrån olika förutsättningar och aspekter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av hur design påverkar och påverkas av sin samtid. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att med bilder och modeller gestalta sina idéer och förmedla sina resultat.

Designprocessen sker vanligen i projektarbetsform och därför ska undervisningen också bedrivas på det sättet. Beroende på problemet eller uppdraget läggs tonvikten vid olika delar i designprocessen, där avgränsningar är viktiga. Designprocessen är en metod för att skapa medveten förändring och för att förstå samspelet mellan delar och helheter. Därför ska undervisningen ge eleverna möjlighet att öva sig i att kommunicera genom tal, skiss, ritning, modell och skrift. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förståelse av helheten genom att själva eller i grupp utföra samtliga delar i designprocessen.

Förmågor och kunskaper enligt Skolverket

  1. Kunskaper om design samt förmåga att analysera och värdera design ur olika aspekter.
  2. Förståelse av människors olika behov och förutsättningar att hantera och samspela med produkter och miljöer.
  3. Kunskaper om design och designerns roll historiskt, samhälleligt, ekonomiskt, kulturellt, miljömässigt och tekniskt.
  4. Kunskaper om designprocessen och förmåga att genomföra en designprocess.
  5. Förmåga att välja och värdera information från olika källor.
  6. Förmåga att välja, använda och vårda maskiner, verktyg och material.
  7. Färdigheter i att visualisera förslag två- och tredimensionellt.
  8. Förmåga att utvärdera sin process och sitt resultat.
  9. Förmåga att använda terminologi inom området.
  10. Förmåga att arbeta i projekt.

Centralt innehåll - Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Betygskriterier för C-betyg.

Eleven beskriver utförligt befintlig design och diskuterar utförligt hur den kan förändras utifrån olika målgruppers behov. I diskussionen redogör eleven också utförligt för människors olika behov och förutsättningar att hantera och samspela med produkter och miljöer. Dessutom redogör eleven utförligt för hur design genom tiderna har påverkats av sin samtid samt hur design har påverkat människor, kulturer och samhällen.

Eleven söker och väljer med viss säkerhet information från olika källor för att lösa ett designuppdrag samt värderar med enkla omdömen källornas trovärdighet och relevans. Eleven gestaltar och beskriver utförligt arbetet i designprocessen. I gestaltningen väljer och använder eleven material och tekniker för att visualisera två- och tredimensionella idéer, samt motiverar sina val utförligt. Eleven utför arbetet utifrån egna val och uppnår ett tillfredsställande resultat. När arbetet är utfört utvärderar eleven sin process och sitt resultat med nyanserade omdömen. Dessutom väljer eleven presentationsform och presenterar med viss säkerhet sin process och sitt resultat med bild, ritning, modell, skrift och tal.

Produkten är av tillfredsställande kvalitet och följer etablerad god praxis vilket eleven kontrollerar med automatiserade tester. Eleven testar produkten i några webbläsare. Eleven testar också produkten på några plattformar inklusive traditionella datorer eller mobila enheter och vidtar åtgärder för att åstadkomma snabb överföring av bilder och andra mediafiler. Dessutom bygger eleven en webbplats som med tillfredsställande resultat följer grundläggande principer för tillgänglighet och kontrollerar detta med några automatiserade tester.

Eleven genomför ett projektarbete med ett tillfredsställande resultat. I arbetet väljer eleven lämplig metod samt motiverar utförligt sitt val.

Verktyg/Kurslitteratur/Material

Kurslitteraturen används i samband med en mängd källor och övrigt material för att ge en stor bredd på den information du kan ta till dig. Det innebär att utöver att följa de hänvisningar som ges så rekommenderas det starkt att du aktivt själv söker information.

Inlämningar

Samtliga inlämningar sker via lärplatformen. Uppgifterna ska lämnas in i zippat/komprimerat format, typ .zip, dvs att du komprimerar alla filer till en fil. Denna filen bör döpas enligt följande mall: inl1_lisa_datum.zip, tänk på att det är endast denna fil som behöver namnges på detta viset - inte alla filer ni komprimerar.

Innan inlämning är det bra att kontrollera att allt det material du lämnar in är korrekt. Nedan finner du en mindre checklista som du kan ta för vana att säkerställa:

Tänk på att du gör uppgifterna för att lära dig. Så länge du använt alla dina resurser och förmågor för att lära dig är det okej att misslyckas!

Länkar