Entreprenörskap

Kurs - Entreprenörskap - 100 poäng - 2 terminer

Introduktion

Kursen består av 8 moduler, där varje modul har material i form av genomgångar, övningsuppgifter, osv. följt av en inlämningsuppgift. Moduler och inlämningsuppgifterna hittar ni i vänstermenyn. Inlämning av uppgifter samt respektive deadline för dessa finner ni på Inlämningar.

Ta dig tid att gå igenom kursens innehåll samt planering innan du börjar. Lycka till!

Beskrivning

Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från dessa områden behandlar ämnet företagsamhet i sociala, vetenskapliga, kulturella eller ekonomiska sammanhang.

Läs hela kursbeskrivningen och betygskriterierna här.

Syfte enligt Skolverket

Undervisningen i ämnet entreprenörskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i metoder för att driva projekt, dvs. hur man sätter igång, utformar och genomför målinriktade processer. Den ska också leda till att eleverna utvecklar förståelse av entreprenörskapets betydelse för samhällsutvecklingen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar tilltro till sina personliga resurser samt stimulera deras kreativitet och lust att anta utmaningar och ta ansvar för att omsätta idéer i praktisk verksamhet.

Undervisningen i entreprenörskap ska bedrivas i projektform med innehåll från andra ämnesområden. Med utgångspunkt i elevernas idéer och arbetsprocess ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar både teoretiska och praktiska kunskaper. I samband med arbetsprocessen ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta målinriktat, lösa problem, ta eget ansvar och samarbeta med andra. Eleverna ska även ges möjlighet att reflektera över sina erfarenheter för att dra lärdom av dem.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om projekt som arbetsmetod och tillfälle till arbete i projektform.

Förmågor och kunskaper enligt Skolverket

  1. Förståelse av vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen.
  2. Förmåga att omvandla idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter för att starta ett projekt eller fiktivt företag.
  3. KFörmåga att genomföra ett projekt eller driva ett fiktivt företag.
  4. Förmåga att avsluta och utvärdera ett projekt eller fiktivt företag.
  5. Kunskaper om hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser.
  6. Förmåga att använda företagsekonomiska metoder.

Centralt innehåll - Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Betygskriterier för C-betyg.

Eleven redogör utförligt, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. Dessutom diskuterar eleven utförligt sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling.

Eleven upprättar efter samråd med handledare en enkel projektplan. Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare projektet på ett tillfredsställande sätt enligt planen. I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår i projektet. Eleven för välgrundade resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess. Vidare identifierar eleven nätverk för projektet samt redogör utförligt för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt.

Eleven marknadsför och presenterar med viss säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation. Eleven utvärderar med nyanserade omdömen arbetsprocessen och resultatet i en projektutvärdering.

Eleven beskriver utförligt hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser.

Eleven upprättar med viss säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla och strukturerade ekonomiska uppföljningar.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Verktyg/Kurslitteratur/Material

Kurslitteraturen används i samband med en mängd källor och övrigt material för att ge en stor bredd på den information du kan ta till dig. Det innebär att utöver att följa de hänvisningar som ges så rekommenderas det starkt att du aktivt själv söker information.

Inlämningar

Samtliga inlämningar sker via lärplatformen. Uppgifterna ska lämnas in i zippat/komprimerat format, typ .zip, dvs att du komprimerar alla filer till en fil. Denna filen bör döpas enligt följande mall: inl1_lisa_datum.zip, tänk på att det är endast denna fil som behöver namnges på detta viset - inte alla filer ni komprimerar.

Innan inlämning är det bra att kontrollera att allt det material du lämnar in är korrekt.

Tänk på att du gör uppgifterna för att lära dig. Så länge du använt alla dina resurser och förmågor för att lära dig är det okej att misslyckas!

Länkar