Webbutveckling 1

Kurs - Webbutveckling 1 - 100 poäng - 2 terminer

Introduktion

Kursen består av 6 moduler, där varje modul har material i form av genomgångar, övningsuppgifter, osv. följt av en inlämningsuppgift. Moduler och inlämningsuppgifterna hittar ni i vänstermenyn. Inlämning av uppgifter samt respektive deadline för dessa finner ni på Inlämningar.

Ta dig tid att gå igenom kursens innehåll samt planering innan du börjar. Lycka till!

Beskrivning

I denna kurs introduceras webbutveckling genom HTML5 och CSS3. Kursens första del fokuserar på att skapa grundläggande struktur på webbsidor genom bl.a verktyg, filstrukurer, grundläggande taggar, länkar, formulär mm. Nästa del byter fokus mot skapande av layout samt formgivning genom CSS3. Vidare jobbar vi med teoretiskt innehåll om webbens historia, internets påverkan på samhället, grundläggande teknik bakom internet, etik & moral på nätet, tillgänglighet, projektarbete, dokumentation och bildbehandling.

Kursen avslutas med en introduktion till responsiv design för att anpassa sin webbplats till olika enheter.

Läs hela kursbeskrivningen och betygskriterierna här.

Syfte enligt Skolverket

Ämnet webbutveckling ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att skapa produkter med hjälp av olika webbtekniker. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika webbteknikers konstruktion och funktionalitet samt kunskaper om samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla produkter som följer standarder, riktlinjer för god praxis, användbarhet och tillgänglighet även för användare med funktionsnedsättning. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om relevanta lagar och andra bestämmelser samt förmåga att göra webbrelaterade etiska överväganden. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i att använda verktyg för att producera och kontrollera den kod på en webbplats som exekveras av webbklienten. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om projekt som arbetsmetod och tillfälle till arbete i projektform.

Förmågor och kunskaper enligt Skolverket

  1. Kunskaper om webbens historia, betydelse och funktionalitet.
  2. Förmåga att planera, genomföra, testa, dokumentera och utvärdera utvecklingsprojekt för webbplatser samt applikationer som bygger på klientbaserade webbtekniker.
  3. Kunskaper om de tekniker som används för att bygga webbplatser och webbapplikationer.
  4. Förmåga att använda externa webbtjänster för informationsutbyte mellan webbplatser.
  5. Förmåga att utveckla dynamisk presentationslogik.
  6. Förmåga att bygga webbplatser och webbapplikationer enligt standarder och riktlinjer för god praxis samt med god tillgänglighet.
  7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området samt förmåga att göra etiska överväganden och reflektera över integritetsfrågor.
  8. Kunskaper om säkerhet och förmåga att identifiera och motarbeta attacker.
  9. Förmåga att använda terminologi inom området.

Centralt innehåll - Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Betygskriterier för C-betyg.

Eleven beskriver utförligt webbens historia och dess påverkan på samhället och de grundläggande tekniker som webben bygger på. Eleven använder med gott handlag webbpubliceringssystem och redogör utförligt för dess funktionalitet.

Eleven upprättar en genomarbetad projektplan för en tänkt produkt. Eleven utvecklar utifrån planen en produkt efter samråd med handledare. I arbetet utvecklar eleven kod som med tillfredsställande resultat följer standarder och som omfattar några av de grundläggande teknikerna för märkspråk och stilmallar. I produkten infogar eleven enkla skript. Eleven bearbetar med viss säkerhet och via flera moment text, bild och eventuell annan media, så att de anpassas till produkten.

Produkten är av tillfredsställande kvalitet och följer etablerad god praxis vilket eleven kontrollerar med automatiserade tester. Eleven testar produkten i några webbläsare. Eleven testar också produkten på några plattformar inklusive traditionella datorer eller mobila enheter och vidtar åtgärder för att åstadkomma snabb överföring av bilder och andra mediafiler. Dessutom bygger eleven en webbplats som med tillfredsställande resultat följer grundläggande principer för tillgänglighet och kontrollerar detta med några automatiserade tester.

När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av de moment som har utförts och utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat. Eleven redogör utförligt för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. Eleven redogör utförligt för relevanta säkerhetslösningar samt hanterar lösenord och annan känslig data på ett etiskt riktigt sätt. Eleven för dessutom välgrundade resonemang om webbrelaterade frågor om etik och integritet. Eleven beskriver även hur tredjepartskod kan innebära problem för produktens säkerhet. Eleven använder med viss säkerhet terminologi inom området.

Verktyg/Kurslitteratur/Material

Kurslitteraturen används i samband med en mängd källor och övrigt material för att ge en stor bredd på den information du kan ta till dig. Det innebär att utöver att följa de hänvisningar som ges så rekommenderas det starkt att du aktivt själv söker information.

Inlämningar

Samtliga inlämningar sker via lärplatformen. Uppgifterna ska lämnas in i zippat/komprimerat format, typ .zip, dvs att du komprimerar alla filer till en fil. Denna filen bör döpas enligt följande mall: inl1_lisa_datum.zip, tänk på att det är endast denna fil som behöver namnges på detta viset - inte alla filer ni komprimerar.

Innan inlämning är det bra att kontrollera att allt det material du lämnar in är korrekt. Nedan finner du en mindre checklista som du kan ta för vana att säkerställa:

Tänk på att du gör uppgifterna för att lära dig. Så länge du använt alla dina resurser och förmågor för att lära dig är det okej att misslyckas!

Länkar