Design 1

Kurs - Konstruktion 1 - 100 poäng - 2 terminer

Introduktion

Kursen består av moduler, där varje modul har material i form av genomgångar, övningsuppgifter, osv. följt av en inlämningsuppgift. Moduler och inlämningsuppgifterna hittar ni i vänstermenyn. Inlämning av uppgifter samt respektive deadline för dessa finner ni på Inlämningar.

Ta dig tid att gå igenom kursens innehåll samt planering innan du börjar. Lycka till!

Beskrivning av kursen

Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och användning.

Läs hela kursbeskrivningen och betygskriterierna här.

Syfte enligt Skolverket

Undervisningen i ämnet konstruktion ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om konstruktionsprocessen från idé och skiss till presentation av fungerande lösningar som tar hänsyn till ekonomiska, produktionstekniska och miljömässiga förutsättningar. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om befintlig teknik.

Undervisningen ska förbereda eleverna för att delta i framtida teknisk utveckling och bidra till att de förstår betydelsen av ett etiskt förhållningssätt och hållbar utveckling inom konstruktion. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett tekniskt språk och förmåga att använda begrepp med anknytning till konstruktionsprocessen. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om svenska och internationella standarder som reglerar konstruktionsområdet.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att arbeta med konstruktionsuppgifter i projektform. I undervisningen ska cad (computer aided design) vara ett verktyg i konstruktionsarbetet. Matematiska och teknikvetenskapliga teorier, observationer, modeller och beräkningar ska användas i undervisningen och eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att använda teknisk programvara. Denna förmåga samt problemlösningsförmåga ska tränas i konkreta konstruktionsuppgifter.

Förmågor och kunskaper enligt Skolverket

  1. Kunskaper om befintlig teknik och teknisk utveckling samt om konstruktionsprocessen med hänsyn tagen till hållbar utveckling.
  2. Kunskaper om produktionsteknik, kvalitet och lönsamhet samt om sambanden mellan dessa faktorer i konstruktionsprocessen.
  3. Förmåga att välja och använda metoder, material, verktyg och komponenter samt kunskaper om deras egenskaper och begränsningar.
  4. Förmåga att utföra mätningar, simuleringar och test.
  5. Förmåga att lösa problem och konstruktionsuppgifter samt utföra beräkningar genom att använda matematiska och teknikvetenskapliga teorier och modeller.
  6. Kunskaper om standarder och normer inom konstruktionsområdet.
  7. Förmåga att dokumentera, redovisa, presentera och utvärdera konstruktionsarbete.
  8. Förmåga att använda tekniska begrepp och modeller.

Centralt innehåll - Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Betygskriterier för C-betyg.

Eleven redogör utförligt för sambanden mellan befintlig teknik och teknisk utveckling samt för konstruktionsprocessen med hänsyn tagen till hållbar utveckling. Dessutom redogör eleven utförligt för sambanden mellan produktionsteknik, kvalitet och lönsamhet.

Eleven planerar efter samråd med handledare konstruktion utifrån idé och skiss samt väljer relevant produktionsmetod. Dessutom väljer eleven efter samråd med handledare lämpliga material, verktyg och komponenter för konstruktionen samt motiverar utförligt sina val utifrån deras egenskaper och begränsningar. I arbetet använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp, verktyg och modeller samt utför mätningar, simuleringar och test med tillfredsställande resultat, både manuellt och med hjälp av datorer. Eleven löser också med tillfredsställande resultat problem och konstruktionsuppgifter samt utför beräkningar genom att använda matematiska och teknikvetenskapliga teorier och modeller. Dessutom tar eleven hänsyn till standarder och normer.

Eleven dokumenterar, redovisar och presenterar med viss säkerhet sitt eller projektgruppens konstruktionsarbete med tekniska begrepp. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. I sin värdering gör eleven även välgrundade reflektioner om sitt arbete och resultat ur ett hållbarhetsperspektiv.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Verktyg/Kurslitteratur/Material

Kurslitteraturen används i samband med en mängd källor och övrigt material för att ge en stor bredd på den information du kan ta till dig. Det innebär att utöver att följa de hänvisningar som ges så rekommenderas det starkt att du aktivt själv söker information.

Inlämningar

Samtliga inlämningar sker via lärplattformen. Uppgifterna ska lämnas in i zippat/komprimerat format, typ .zip, dvs att du komprimerar alla filer till en fil. Denna filen bör döpas enligt följande mall: inl1_lisa_datum.zip, tänk på att det är endast denna fil som behöver namnges på detta viset - inte alla filer ni komprimerar.

Innan inlämning är det bra att kontrollera att allt det material du lämnar in är korrekt. Nedan finner du en mindre checklista som du kan ta för vana att säkerställa:

Tänk på att du gör uppgifterna för att lära dig. Så länge du använt alla dina resurser och förmågor för att lära dig är det okej att misslyckas!

Länkar